3 x slam poetry z Kypru / 3 x Slam Poetry from Cyprus – Halil Karapaşaoğlu

Halil je naopak z turecké části Kypru, té, která je nazývaná Severní, pokud chcete být diplomatičtí a nechcete se dostat do problémů, té, které se říká Okupovaná, pokud chcete být političtí a pro řecko-kyperští, té, které je samostatnou Tureckou kyperskou republikou, uznávanou pouze Tureckem a té, kde se nejlépe domluvíte kyperským dialektem turečtiny (platí se zde tureckou lirou).

Halil je na Kypru znám i pro svůj aktivismus. 15. ledna tohoto rou byl uvězněn za odmítání plnění armádních povinností (na obou stranách hranice je povinná vojenská služba), a to z důvodů odmítání militarismu a války. Nejen, že se nezúčastnil každoročního vojenského cvičení, ale zároveň odmítl zaplatit pokutu ve výši 2000 tureckých lir za svoji neúčast. Byl odsouzen k dvaceti dnům vězení, rozsudek byl ale pozměněn a aktuálně je Halil zpátky na svobodě.

Halil, on the other hand, is from the Turkish part of Cyprus, the one called the North if you want to be diplomatic and you do not want to get into the problem with the „Greek side“, of what is called Occupied, if you want to be political and for Greek-Cypriot, of what is the Turkish Republic of Cyprus, recognized only by Turkey and the one where you’ll best be understood by the Turkish Cypriot dialect.

Halil is also known for his activism in Cyprus. On January 15th, he was jailed for refusing to carry out military duties (military service is mandatory on both sides of the border), for reasons of rejection of militarism and war. Not only did he not take part in the annual military exercise but also refused to pay a fine of 2000 Turkish lira for his absence. He was sentenced to twenty days‘ imprisonment, but the verdict was changed and Halil is back in freedom.

Jak slam poetry scéna na Kypru vypadá?

Jak víš, Kypr je rozdělená země. Když zvážím Tvoji otázku, musím přemýšlet o obou stranách. Říká se, že Řečtí Kypřené žijí na jižní části Kypru a Turečtí Kypřané na severní části Kypru. Tenhle diskurz je pro mě velmi problematický. Nicméně to by bylo na dlouhou debatu, proto bych nerad zabíral své místo tímto problematickým tématem.

Slam poetry je poměrně nová pro Kypr. Měli jsme dvě soutěže minulý rok. Básníci na Kypru samozřejmě znají termín slam poetry, ale předtím jsme neměli žádnou událost, která by se slam poetry nazývala. Nicméně někteří z našich přátel, kteří mají své literární spolky, připravují události, které vypadají jako slam poetry. Říkám „vypadají“ protože se tak nenazývají.

How does the Slam poetry scene on Cyprus looks like?

As you know Cyprus is divided country. When I consider your question, I need to think on both sides. They said Greek Cypriots live south of Cyprus and Turkish Cypriots live north of Cyprus. This discourse is very problematic for me. However, it is a long discussion that‘s why I would not like to occupy my space this problematic issue. The Poetry Slam is very new for Cyprus. We had two competition last two years. Poets of Cyprus, of course, they know the meaning of the Poetry Slam but before, we didn’t have any event called Poetry Slam. However, some of our friends who have their literary associations they are preparing some events look like a poetry slam. I said “look like“ because they are not called poetry slam for these events. 

Několik slov o Tobě…

Jsem básník, který žije na severní straně Kypru. Mimo poezie jsem také píšu krátké povídky, eseje a kritiky. V bakalářském studiu, které jsem absolvoval v roce 2008, jsem se zabýval anglickou literaturou a humanitními obory. Po desetileté přestávce se chystám začít magisterský program. Rád bych pracoval na tématu „Heidegger a virtuální realita“.

Napsal jsem básnickou sbírku nazvanou „Love with Chilli pepper“ (Láska s chili paprikou). Příští rok se chystám vydat novou básnickou sbírku a také pracuji na románu, o kterém nevím, kdy se setká se čtenáři. Po studiích jsem dělal různé práce. Mezi nimi jsem pracoval jako číšník, pomocník v kuchyni, řeznický pomocník, prodejce v obchodě, dělník, kuchař, účetní a novinář.

Few words about yourself (whatever you want to say, who you are, what you do, your hobbies, passions…)?

I am a poet who lives in north side of Cyprus. Besides poetry, I also write short stories, essays, and critics. I have done my undergraduate program in English literature and humanities in 2008. After 10 years break, I am going to start my master program. I would like to work on ‘Heidegger and Virtual reality’.  

I have a poetry book called ‘Love with Chili pepper’. Next year, I am going to publish my new poetry book and I am also working on a novel that not know when is going to meet with readers. I did different jobs after university. Thus I had worked as a waiter, a kitchen porter, a helper of a butcher, a shop assistant, a worker on constructions, a chef, an accountant, and a journalist.

Jak a kdy jsi se slam poetry začal, co Tě přivedlo na prkna slam poetry pódií?

Myslím, že to bylo v roce 2016. Literární organizace Ideogramma pořádala první slam poetry noc. Dobře jsem významu slam poetry nerozuměl, prostě jsem udělal malý výzkum a rozhodl se zúčastnit se soutěže.

How and when have you started with Slam poetry, what brought you to Slam poetry pool??

I think it was 2016. Ideogramma literary organization made first Poetry Slam night. I did not know deeply the meaning of the poetry slam just I did a small research on it and took a decision to join the competition. 

Pamatuješ si svoje poprvé na pódiu? Jaké to bylo?

Samozřejmě jsem se hrozně těšil ten den. Na to nikdy nezapomenu.

Do you remember the first time on the stage? How was it?

Of course, I was very excited on that day. I never forget it. 

Co je pro Tebe slam poetry?

Slam poetry je schopnost společného pohybu našeho těla a textů a tvořivost představivosti.

What is Slam poetry for you?

Slam Poetry is an ability of movement our body and lyrics together and creativity of imagination.  

O čem jsou Tvoje texty?

Můj první text je o existenci lidského bytí a druhý je o virtuální realitě.

What are your texts about?

My first text is about the existence of human being and the second one is about virtual reality.

Nejlepší a nejhorší chvíle?

Ještě nemám nejlepší a nejhorší chvíle.

The best and worst moment?

I do not have the best and worst moment yet.

Jana Lejskeová